สั่งซื้อยาหมอหวาน

เม็ดราคา (บาท)จำนวนรวม (บาท)

ยาหอมหมอหวาน ชุดของขวัญ

ชุดของขวัญ ๔ ตำรับ
ประกอบด้วย
๑. ยาหอมสุรามฤทธิ์ บรรจุขวด ๑๐ เม็ด
๒. ยาหอมอินทรโอสถ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๓. ยาหอมประจักร์ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๔. ยาหอมสว่างภพ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๑,๓๖๕กล่อง

ชุดของขวัญ - เดี่ยว

ยาหอมสุรามฤทธิ์๕๐๒,๘๙๕กล่อง
ยาหอมอินทรโอสถ๕๐๗๗๕กล่อง
ยาหอมประจักร์๕๐๖๙๕กล่อง
ยาหอมสว่างภพ๕๐๕๙๐กล่อง

ยาหอมหมอหวาน ชุดของที่ระลึก

ชุดของที่ระลึก ๔ ตำรับ
ประกอบด้วย
๑. ยาหอมสุรามฤทธิ์ บรรจุขวด ๑๐ เม็ด
๒. ยาหอมอินทรโอสถ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๓. ยาหอมประจักร์ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๔. ยาหอมสว่างภพ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๑,๒๖๕ชุด

ชุดของที่ระลึกเล็ก

ยาหอมสุรามฤทธิ์ ๑๐๕๖๐ชุด
ยาหอมอินทรโอสถ๒๐๒๗๐ชุด
ยาหอมประจักร์๒๐๒๔๐ชุด
ยาหอมสว่างภพ๒๐๑๙๕ชุด

ชุดของที่ระลึกชุดใหญ่

ยาหอมสุรามฤทธิ์๕๐๒,๗๙๕ชุด
ยาหอมอินทรโอสถ๕๐๖๗๕ชุด
ยาหอมประจักร์๕๐๕๙๕ชุด
ยาหอมสว่างภพ๕๐๔๙๐ชุด

ลูกอมชื่นจิตต์

ลูกอมชื่นจิตต์ บรรจุซอง ๑๐ เม็ด๓๕ซอง
ลูกอมชื่นจิตต์ กล่องใหญ่ บรรจุ ๑๐๐ เม็ด๒๘๕กล่อง
ลูกอมชื่นจิตต์ กล่องเล็ก บรรจุ ๓๐ เม็ด๑๘๕กล่อง
ชุดของขวัญ ลูกอมชื่นจิตต์ (๑ ชุดมี ๓ ซอง)๑๒๐ชุด

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ลูกแปลกแม่๓๕๐ชุด
น้ำมันทาเส้น บรรจุขวด ๑๕ มล.๑๘๕ชุด
น้ำมันทาเส้น บรรจุขวด ๕๐ มล.๔๘๕ชุด
น้ำมันทาเส้น ชุดของขวัญ ๕๓๕ชุด
ขี้ผึ้งทาเส้น๙๕ชุด
ขี้ผึ้งทาเส้น พร้อมถุงของขวัญ๑๐๕ชุด
ยาดมกลิ่นยาหอม๘๕ชุด
ยาดมกลิ่นน้ำปรุง๘๕ชุด
ยาทาแก้พิศม์ ๙๕ชุด
ชุดของขวัญ น้ำมันทาเส้น + ลูกอมชื่นจิตต์ ๖ ซอง๓๖๕ชุด
ชุดของขวัญ น้ำมันทาเส้น + ยาทาแก้พิศม์ ๒๘๐ชุด

บัตร

บัตรมิวส์พาส
*วันเดือนปีของวันที่จำหน่ายบัตรซึ่งปรากฏบนบัตรมิวส์พาส จะบันทึกเป็นวันที่ท่านโอนชำระเงิน เมื่อได้รับบัตรแล้ว ท่านสามารถนำบัตรไปลงทะเบียนเพิ่มเพื่อใช้บัตรบนโทรศัพท์มือถือได้ที่พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งที่ร่วมโครงการ
๒๙๙ใบ
ค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศ๘๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รายละเอียดในการสั่งซื้อ

ผู้สั่งซื้อ

สำคัญ!! กรุณาให้อีเมล์แอดเดรสที่สามารถติดต่อได้

การจัดส่ง

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: เสาชิงช้า
ชื่อบัญชี : บริษัท หมอหวาน จำกัด
บัญชีกระแสรายวันเลขที่: 004-1-06846-9