ของขวัญชุดใหญ่ มาพร้อมยาดมกลิ่นยาหอม

สั่งซื้อ

สุขสันต์วันสงกรานต์

สั่งซื้อ

ของขวัญลายพราง

สั่งซื้อ

รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

๑๙ ก.ย.๖๔ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้พิจารณารางวัล ที่คัดเลือกให้บ้านหมอหวาน ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ (The Best Museum for Community Awards 2021) ในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

Traditional Thai Medicine Organisation Award 2019

Oct 2, 2019 Mowaan received a Traditional Thai Medicine Organisation Award funded by the Prince Wongsathirachsanit Foundation. The award was proposed by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.

Museum Thailand Awards 2019

Aug 29, 2019 Mowaan received a Museum Thailand Award for Conservation and Continuation in the Creative Economy category. The award was proposed by Museum Siam.

Mowaan or Dr. Waan Rodmuang

Read more

Bamrungchat Satsana Yathai or Baan Mowaan

Read more

Four Recipes of Yahom

"Yahom" is considered a cultural legacy that has long been a part of Thai culture. The feeling of freshness when taking Yahom creates a truly distinct value which is absent from modern medicine. However, Yahom has fallen out of fashion due to the perception that the use traditional remedies seem outdated, bears no clear cures, and lacks scientific support. These views are a great obstacle for Yahom to reclaim the popularity it richly deserves.

Yahom for the New Generation

Fragrant, Freshening, Revitalizing. A new form of Yahom to suit a more modern lifestyle. Mowaan's Aromatic Refreshing Herbal Lozenges have been chosen as one of the ten herbal innovations supported by Standard and Potential Development Project for Thai Spa business under the supervision of the Institute for small and Medium Enterprises Development, Ministry of Industry of Thailand. Mowaan's Aromatic Refreshing Herbal Lozenges aid digestion, reduce flatulence, and freshen the body. Also dispel excessive nervous energy, therefore are especially good to counter flatulency or relieve the nerves before getting a massage. Main Ingredients: Dang Gui, Cinnamon bark, Liquorice Root, Menthol, Gelatin and Sugar

Save More with Gift Sets

Save money when you purchase Refreshing Herbal Lozenges and Medicated Oil Gift Set. 
- Medicated Oil and Refreshing Herbal Lozenges (6 Packets) Set, Save 28 Baht
 - Refreshing Herbal Lozenges (6 Packets) Set, Save 33 Baht
 - Medicated Oil Set (3-15ml. Bottles), Save 50 Baht

Save on a Larger Size

- Large Bottle of Medicated Oil (50ml.), Save 20% compared to the small bottle 


- Large Tin of Refreshing Herbal Lozenges (100 Tablets), Save 37% compared to the small tin or 20% cheaper than individual packets 


* In the same quantity

Special thanks to Magazine B, BANGKOK issue

View details